Hội đồng giám khảo gồm các kiến trúc sư và chuyên gia có uy tín sẽ quyết định ý tưởng thắng cuộc theo thang điểm 10 dựa vào 5 tiêu chí:

  • Sự sáng tạo
  • Tính khả thi
  • Thuyết minh
  • Bản vẽ 3D (có sử dụng sản phẩm AnPro)
  • Số lượt bình chọn (áp dụng đối với giải bình chọn)

Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo sẽ liên hệ với các thí sinh có triển vọng và cần hỗ trợ để phát triển và hoàn thiện ý tưởng bằng bản vẽ 3D.

Đúng thể lệ cuộc thi và thang điểm do BTC công bố.

Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Hội đồng Giám khảo trong quá trình chấm thi.

Trung thực, khách quan, chính xác, công bằng, công khai tỉ lệ bằng thang điểm chấm thi.

Quyết định của Hội đồng giám khảo là kết quả cuối cùng.